Viru-Nigula valla noor – sisukam kui vaid skatepark

Miks peaks Viru-Nigula valla noored minema valima?

Ei peagi, aga võiks. Kuigi valimas käimine ei ole mitte ainult iga kodaniku õigus vaid ka kohustus, ei saa keegi Sind sundida valima. Mida see üks hääl ikka muudab, eks? Aga noorte hääl loeb ja muudab palju.

Sest kui Sina ei tee valikut, valib Sinu eest kindlasti keegi teine. Valib inimese, kes ei tea mitte midagi muutunud õpikäsitusest ja kaasaegsest koolist. Valib inimese, kelle jaoks on tulude suurendamine olulisem keskkonnast, milles noored edasi elama peavad. Valib inimese, kelle jaoks noortega tegelemine ja arvestamine tähendabki ainult seda, et meil on üks rulapark ja las need noored siis olla seal.

Ma usun aga südamest, et me valla noortel on palju rohkem sisu ja pealehakkamist kaasa rääkimaks ka tõsisemates teemades. Elame paratamatult vananevas ühiskonnas ja igal valimisel osaleb rohkem vanemaealiseid kui noori. Mitte, et nüüd elukogenumate inimeste arvamus kuidagi vähemtähtis oleks, aga volikogus tehakse pidevalt otsuseid, mis mõjutavad siinsete noorte elu ka aastate pärast.

Noore ettevõtja, loomeinimese ja alustava õpetajana on mulle oluline, et noorte hääl oleks kuulda. Julgustan noori (ja ka teisi kohalikke) esitama küsimusi oma kandidaatidele. Tõstatage teemasid, mis on teie jaoks olulised, küsige küsimusi ja leidke endale volikogus esindaja, kes nende teemadega järgmise nelja aasta jooksul päriselt tegeleks.

Oleme Kentiga (kes samuti Tasakaalu ridades kandideerib) juba väikesest saadik Kunda koolis õpilasesinduses askeldades palju kooliellu panustanud ning samasuguse ühise tegutsemise tunde pealt tahaks oma osa anda nüüd ka vallale. Me ei saa lubada valla noortele uusi ehitisi ja suuri muutuseid, aga meie jaoks on oluline, et info vallas ja volikogus toimuvast jõuaks noorteni ka teile paremini mõistetavama keele ja vahendite abil, et noored saaksid avaldada oma arvamust vallas toimuva kohta ning olla päriselt osa valla juhtimisest. 

Молодая волость Виру-Нигула – содержательнее только скейт-парк

Почему молодые люди волости Виру-Нигула должны идти на выборы?

Не должны, но могли бы. Несмотря на то, что поход на выборы является не только правом, но и обязанностью каждого гражданина, никто не может заставить тебя выбирать. Что один голос может изменить, не так ли? Но голос молодых людей играет роль и может изменить многое.

Потому что, если ты не сделаешь выбор, за тебя это сделает кто-то другой. Сделает выбор человек, который ничего не знает об изменившемся подходе в образовании и современной школе. Сделает выбор человек, для которого увеличение доходов важнее окружающей среды, в которых молодые люди должны будут жить дальше. Выберет человека, для которого работа с молодежью означает только то, что у нас есть скейт- парк и пусть эта молодежь там и остается.

Я от всего сердца верю, что молодежь нашей волости гораздо более содержательная и способна принимать решения в гораздо более серьезных темах. Мы живем в неизбежно стареющем обществе и в каждых выборах принимает большее участия старшее поколение, чем молодежь. Это не означает, что мнение старшего поколения менее значительное, но в волостном собрании постоянно принимаются решения, которые влияют на жизнь нынешней молодежи и годы спустя. 

В качестве молодого предпринимателя, творческого человека и начинающего учителя для меня важно, чтобы голос молодого человека был услышан. Я поощряю молодых людей (и других местных жителей) задавать вопросы своим кандидатам. Поднимайте темы, которые важны для вас, задавайте вопросы, и найдите для себя представителя в волостном собрании, который бы в последующие четыре года занимался бы этими темами.

Вместе с Кентом (который также кандидирует в списках «Баланса») уже с раннего возраста в составе ученического самоуправления Кундаской школы вносили вклад в школьную жизнь и подобное чувство единой деятельности хочется разделить теперь и в волости. Мы не можем пообещать молодым людям волости новых строений и больших изменений, но для нас важно, чтобы информация о происходящем в волости и волостном собрании доходила бы до молодых людей на понятном для них языке и формате, чтобы молодые люди могли бы высказать свое мнение о происходящем в волости и быть настоящей частью в управлении волостью.

Lisa kommentaar