Valimisprogramm

Tasakaalukalt ja tasakaalus, kedagi kõrvale jätmata!

Meie eesmärgiks on Viru-Nigula valla rahulik ja tasakaalustatud areng, mille tagab eelkõige lugupidav ja hooliv suhtumine oma inimeste ja naabrite suhtes. Usume siiralt demokraatliku ja kaasava vallajuhtimise ainuvõimalikkusesse ning lähtume oma püüdlustes valimisliidu liikmete pikaajalistest kogemustest, avatud maailmavaatest ja kogukonnatunnetusest.

Olulisimaks väljakutseks eeloleval neljal aastal on toimetulek aina pingelisemaks muutuva eelarveolukorraga, tagades selle juures kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete igakülgse täitmise ning väärtustades oma kodanikke ja spetsialiste. 

Lubame, et teeme tööd vastutustundega ja pühendunult, lähtudes oma senistest kogemustest ning parimatest teadmistest. 


Haridus ja noorsootöö

Vältimatute muutuste aus, teaduspõhine ja teadlik juhtimine!

 • Koostame objektiivse, sisulise ja tegelikke väljakutseid arvestava valla haridusstrateegia.
 • Tagame kodulähedase alus- ja põhihariduse säilimise senistes tegevuskohtades.
 • Muudame paremate ühenduste ja koostöö abil noorsootöö ja hariduse mitmekesisemaks ja terviklikumaks. 
 • Arendame hoogsamalt digitaalseid õppevahendeid ja metoodikat. 
 • Väärtustame senisest enam valdkonnas tegutsevaid spetsialiste. 

Valdkonna eest seisavad:


Kultuur, sport ja külaliikumine

Inimesi, suhteid ja olemasolevat taristut võimestades!

 • Paneme senised investeeringud oluliselt efektiivsemalt tööle. 
 • Uuendame kergejõustikurajatised kasvulavaks tulevastele tippsportlastele.
 • Lükkame külavanemate liikumisele sisulise hoo sisse ja muudame info liikumise läbimõeldumaks.
 • Aitame mahajäänud järele ja tutvustame kohalikke parimaid praktikaid.
 • Töötame igakülgselt taidlejate ja tervisesportlaste uue põlvkonna tekkimise nimel. 

Valdkonna eest seisavad:


Sotsiaalne heaolu ja turvalisus

Ühtlasemalt ja teadlikumalt juhtides!

 • Võtame perearstinduse probleemi lahendamise avaliku juhtimise enda kätte.
 • Muudame teenuste kättesaadavuse valla eri piirkondades ühtlasemaks.
 • Pöörame senisest oluliselt enam tähelepanu NEET-noorte* probleemidele.
 • Loome võimeka ja teotahtelise valla kriisikeskuse.
 • Rajame ülevallalise videokaamerate võrgustiku ning võtame liikluse rahustamiseks kasutusele täiendavad meetmed. 

Valdkonna eest seisavad:


Maaelu, ettevõtlus ja turism

Elukeskkond enne ettevõtlust!

 • Suhtume suhtekorraldusettevõtte poolt veetavasse tuumajaama ideesse äärmiselt umbusklikult. 
 • Arendame vallasisest transporti veelgi paremaks. 
 • Koordineerime piirkondlikku turismi läbimõeldult. 
 • Panustame randade, puhkepaikade, loodusradade ja sadamate arendamisesse. 
 • Jätkame kergliiklusteede rajamise ja korrashoiuga. 

Valdkonna eest seisavad:


Heakord ja vallamajandus

Eelarvedistsipliin ja isiklik eeskuju igal tasandil!

 • Muudame majanduskeskuse teenused piirkondlikult ühtlasemalt kättesaadavaks
 • Jätkame kolemajade likvideerimisega 
 • Jätkame teede tolmuvabaks muutmisega ning tagame kiire ja vajaduspõhise lumetõrje kõikjal
 • Töötame välja lahenduse tagamaks kohalikele ligipääsu Aseri randa
 • Lõpetame teadliku seaduserikkumise protsesside kiirendamise eesmärgil

Valdkonna eest seisavad:


Koostöö ja avalikud suhted

Kaasamine, koostöö ja läbimõeldus ühe mehe soolo asemel!

 • Hoolitseme piirkondade tasakaalustatud arengu eest senise ühinemislepingu vaimus.
 • Töötame sihikindlalt ja pidevalt mistahes olukordades osapoolte lepitamiseks ja kompromisside leidmiseks. 
 • Peame äärmiselt oluliseks kakskeelse teavitustöö jätkamist.
 • Toetame igakülgselt nutikaid algatusi Eesti ja Slaavi kogukondade koostööks. 

Valdkonna eest seisavad:

* Lühend inglise keelest not in education, employment or training tähendab inimest, kes ei õpi, ei tööta ega osale ka väljaõppes ega koolitusel.