Ühinenud vallaga teise valimistsüklisse

Vaadates kolme väga erineva taustaga omavalitsuse ühinemise kulgu, võib tunnistada, et oleme võrreldes mitmete naabritega olnud üsna edukad. Sulandumine võtab arusaadavalt veel aega, kuid mulle tundub, et oleme õigel teel.

Valla juhtimine algas uue perioodi alguses väga tormakalt. Uus meeskond komplekteeriti kiiresti ning kinnitatud palgaastmed lubasid värvata meeskonda häid spetsialiste ja valdkonnajuhte. Neli aastat on üsna selgelt toonud välja meie meeskonna nõrkused ja tugevused. Uude perioodi tulevad kaasa mitmed rasked eelarvelised otsused, mida uued juhid langetama peavad. Surve põhitegevuse kulude kokkuhoiule on ilmselge, arvestades samal ajal situatsiooni, kus inflatsiooni tõttu jääb inimestel aina vähem raha kätte. Mitu aastat külmutatud töötasud on uuele juhtkonnale samuti suur väljakutse.

2018-19. aastatel ehk COVID-19 kriisile eelnenud perioodil viidi läbi suuri investeeringuid. Arengud olid silmnähtavad paljudes valdkondades. Väga palju on paranenud valla üldine heakord, kuid samas on see kasvatanud survet valla Majanduskeskuse eelarvele. Uuel perioodil peame väga tähelepanelikult hindama enda võimekust ja paremini ette planeerima, millised kulud kaasnevad konkreetse lillepoti või ringtee arendamisega. Üldine palgasurve, sotsiaalvaldkonna kulude kasv, elektrihinna tõus, tulumaksu alalaekumine ning valla hoonete amortiseerumine paneb meie finantsosakonna väga keerulisse olukorda. Aina vähem jääb vahendeid tegevusteks, mis peaksid turgutama meie igapäevaelu, hoidma elanikke rõõmsana ning pildis kultuuri- ja spordielu. 

Mul on olnud rõõm panustada ligi neli aastat kogu oma teadmiste, kogemuste ja hingega spordivaldkonna arendamisse. Olen kandnud tähtsat rolli meeskonnas, kellega oleme teinud väga suuri ja toredaid üritusi. Lisaks toonud valda olulisi investeeringuid, olgu selleks Kunda pump-track, Kunda rannaala arendamine või uued spordirajatised Viru-Nigula spordihoone ja Aseri Vabaajakeskuse juures. Spordivaldkonna arengud on silma paistnud ning saanud mitmeid maakondlikke ja riiklikke tunnustusi erinevatelt organisatsioonidelt.

Tunnen, et uuel perioodil on meie üks suur väljakutse ja ühtlasi võimalus – kogukonna võimestamine! Mul on kogemus, kuidas spordiklubid suudavad tulla kaasa uuenduslike meetoditega, rakendades uut tehnoloogiat ning mõistes turunduse tähtsust igapäevastes tegevustes. Olgu selleks rühmatreeningud või sünduste korraldamine. Seltsingute tegevus peab muutuma vallaametnike ja spetsialistide abil iseseisvamaks. Väljakutse on leida rohkem vahendeid erinevates toetusmeetmetest ja tuua valda olulisi investeeringuid kolmanda sektori kaasabil. Valla eelarvest peame tagama vahendid omafinantseeringu katmiseks kui tegemist on mõistlike projektidega.

Meie kultuuri- ja spordielu vajab veelgi enam sädeinimesi ja uusi ideid, paremat koostööd ja ühtekuuluvust. Üheshingamine ning koostegemise rõõm peab jõudma juhtide tasandilt ka kogukonda. Olen isiklikult valmis panustama sellesse, et hoogustada meie külaseltside,- kultuuri- ja spordiklubide tegevust. Meil on palju naabritelt õppida (nt Haljala vald), kus külavanemate tegevus on märkimisväärselt valda arendanud. Mereäärse vallana on üks suur kasutamata potentsiaal meie imekaunis rannajoon, millel on suured eeldused turismitegevuseks.

Mul on rõõm minna vastu valimistele tugeva meeskonnaga, kus tunneme ühist toetust ja suurt soovi valla arengus kaasa rääkida. Meie valimisliit Tasakaal on loodud esmakordselt 1993. aastal Arvo Vuti juhtimisel. 2013. aastal moodustasime uuesti endise valimisliidu (vahepeal olid valimisliidud teatavasti keelatud), kusjuures kõik moodustajad on ka täna kandidaatidena nimekirjas. Lisaks pikaajalistele seltsingu liikmetele on rõõm näha nimekirjas teise põlvkonna tulijad ehk samast perest on Tasakaalu nimekirjas koduvalla arengute eest seismas näiteks motosportlane Gert Gordejev ja talunik Olari Tauer. 

Tasakaal on meie jaoks tähtis mitmes mõttes. Peame oluliseks minna välja meeskonnaga, kus on esindatud kõikide suuremate piirkondade ja külade esindajad. Meie jaoks on ühiselt oluline nii Aseri aleviku, Ojaküla kui ka Letipea inimeste mured ja vajadused. Kunda linna areng valla keskusena on väga oluline, kuid meie eesmärgiks on arendada valda tervikuna ning teha seda avatumalt, arvestades paremini kogukonna huve. 

Ainar Sepnik, spordijuht

С объединенной волостью во второй цикл выборов

Наблюдая за объединением трех самоуправлений с очень разным опытом, стоит признать, что по сравнению с многими соседями, мы были довольно успешными. Объединение займет естественно еще время, но мне кажется, что мы на верном пути.

В новом периоде руководство самоуправлением началось очень стремительно. Новую команду сформировали очень быстро и утвержденные оклады позволили завербовать в команду хороших специалистов и руководителей различных сфер деятельности. За четыре года проявились все слабые и сильные стороны нашей команды. В новом периоде предстоят многие тяжелые бюджетные решения, которые должны будут вынести новые руководители. Очевидно, что надо экономить на основной деятельности в то время, когда из-за инфляции у людей остается все меньше и меньше денег. Замороженные на многие годы зарплаты также станут большим вызовом для нового руководства.

В 2018-2019 годах или во времена, предшествующие кризису COVID-19, были проведены большие инвестиции. Развитие бросалось в глаза во многих сферах. Во много раз улучшилось общее благоустройство волости, но в тоже время увеличилось давление на бюджет экономического центра волости. В новом периоде мы должны внимательно оценивать свои способности и лучше планировать, какие расходы связаны с конкретным цветочным горшком или развитием круговой дороги. Общее давление на зарплаты, рост расходов на социальную сферу, повышение стоимости электричества, недостаточное поступление подоходных налогов, а также амортизированные здания волости ставят наш финансовый отдел в сложную ситуацию. Все меньше средств остается на деятельность, которая должна была бы оживить нашу повседневную жизнь, поддерживать радость жителей, а также культурную и спортивную жизнь.

Я был рад в течении четырех лет вносить все свои знания, опыт и душу в развитие спортивной сферы. Я нес важную роль в команде, с которой мы организовывали большие и прекрасные мероприятия. Кроме того, принесли важные инвестиции в волость, будь то pump-track в Кунда, развитие пляжной зоны в Кунда или новые спортивные сооружения спортивного здания Виру- Нигула и у Азериского центра досуга. Развитие спортивной сферы бросается в глаза, а также получило признание во различных уездных и государственных организациях.

Чувствую, что в новом периоде перед нами один большой вызов и в тоже время возможность- увеличение возможностей общины! У меня есть опыт того, как спортивные клубы способствуют новаторским методам, применяя новые технологии, а также понимая важность торговли в современной действительности. Будь то групповые тренировки или организация мероприятий. Деятельность обществ должна стать с помощью волостных чиновников и специалистов самостоятельной. Станет вызовом найти больше возможностей из различных сфер поддержки и принести в волость важные инвестиции с помощью третьего сектора. Бюджет волости должен обеспечивать покрытие расходов на самофинансирование, если мы имеем дело с разумными проектами.

Наша культурная и спортивная жизнь нуждается в еще большем количестве заводил и новых идей, лучшей совместной работе и сплоченности. Радость от единого дыхания и совместной деятельности должны понять руководителей общины на всех уровнях. Я лично готов внести вклад в то, чтобы развернуть деятельность наших деревенских обществ, культурных и спортивных клубов. У нас есть много чему поучиться у соседей (например, у волости Хальяла), где деятельность старейшин волости значительно развило волость. В качестве прибрежной волости у нас есть один большой потенциал- наша прекрасная береговая линия, у которой есть большие предпосылки в туристической деятельности.

Я рад идти на встречу выборам с сильной командой, где мы почувствуем единую поддержку и большое желание высказать свое мнение в развитии волости. Наш избирательный союз «Баланс» создан впервые в 1993 году под руководством Арво Вутть. В 2013 году вновь сформировали бывший избирательный союз (в промежутке избирательные союзы были, как известно, запрещены), причем все учредители в кандидатов нынешнего списка. Помимо долговременных членов общества приятно видеть в списке идущих на выборы второе поколение или членов одной семьи. В списке «Баланса» за развитие волости будут стоять, например, мотоспортсмен Герт Гордеев и хуторянин Олари Тауэр.

«Баланс» важен для нас всех во многих смыслах. Считаем важным идти на выборы с командой, в которой представлены представители всех больших районов и деревень. Для нас одинаково важны как заботы и потребности поселка Азери, так и жителей Оякюла и Летипеа. Развитие города Кунда, как центра волости, также важно, но нашей целью является развитие волости целиком и сделать это открыто, как можно лучше учитывая интересы общины.

Айнар Сепник, руководитель спорта

Lisa kommentaar