Haridus ja noorsootöö

Vältimatute muutuste aus, teaduspõhine ja teadlik juhtimine!

  • Koostame objektiivse, sisulise ja tegelikke väljakutseid arvestava valla haridusstrateegia.
  • Tagame kodulähedase alus- ja põhihariduse säilimise senistes tegevuskohtades.
  • Muudame paremate ühenduste ja koostöö abil noorsootöö ja hariduse mitmekesisemaks ja terviklikumaks. 
  • Arendame hoogsamalt digitaalseid õppevahendeid ja metoodikat. 
  • Väärtustame senisest enam valdkonnas tegutsevaid spetsialiste. 

Oleme seisukohal, et väikeses omavalitsuses on haridusasutused kogukonna südameks. Seetõttu seisame kodulähedase alus- ja põhihariduse säilimise eest senistes tegevuskohtades. 

Ankrusse jäämiseks vajab noor pere selle kohta garantiid. Meie parimaks võimaluseks on koostöös ekspertidega objektiivse, sisulise ja tegelikke väljakutseid arvestava valla haridus- ja noorsootöö strateegia koostamine ning selle järgi valdkondlike sihtide seadmine. 

Jätkame õpilasliinide toetamist senistel alustel ning arendame vallasiseseid ühendusi ja asutuste koostööd. See annab nii noortele kui ka vanematele võimaluse osaleda huvihariduses, noorsootöös ja elukestvas õppes üle terve valla ning muudab hariduse mitmekesisemaks ja terviklikumaks. 

Peame oluliseks digitaalsete õppevahendite ning metoodika arengut. Seda mitte ainult n-ö kohustusliku õppekava piires vaid ka laiemalt. Nii, et see võimaldaks meie koolide lõpetajatel olla järgmistel haridustasemetel keskmisest konkurentsivõimelisemad ning õpetajatel tulla toime erinevate ootamatute olukordadega. Nii vabatahtlik kui ka erialane pühendumine Viru-Nigula valla haridus- ja noorsootööle on äärmiselt oluline panus meie valla tasakaalukasse ja kestvasse arengusse. Selliseid inimesi tuleb väärtustada ja kõigiti toetada. Ka selliseid projekte, mille eesmärgiks on meie piirkonna kultuuripärandi jäädvustamine ja tutvustamine meie lastele ja noortele, tuleb toetada.


Hariduse ja noorsootöö eest seisavad: