Valla arengu võti on tasakaalus

Viru-Nigula vallal on kohe möödumas neli esimest aastat selle loodetavasti veel pikas ja edukas toimetamises. 

Kuidas meil see periood on läinud? Kas oleme saavutanud suurema võimekuse? Kas avalike teenuste kvaliteet on tõusnud? Kas oleme ühinemine tõi soovitud kokkuhoiu ja efektiivsuse? Nendele küsimustele on hoobilt keeruline vastata, kui puudub võrdlus. Millega me peaksime seda perioodi võrdlema? Võib-olla aga ei saagi neile küsimustele veel vastata. 

Võiks ju väita, et koduvald on möödunud nelja aastaga investeerinud rohkem kui endised Aseri ja Viru-Nigula vallad ja Kunda linn oma viimastel aastatel. Sellele järgneks rida agasid. Nimelt mitmed tehtud investeeringud olid juba eelmiste omavalitsuste poolt käima lükatud ja uuel vallal tuli need vaid lõpuni vedada. Näiteks Aseri kooli või Kunda linna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimised olid toonastele omavalitsustele antud toetused. Ei olnud nende investeeringute elluviimine küll lihtne, aga kogu au ja kiitust ei saa tänane vallavalitsus ja -volikogu küll endale võtta. Samuti aitas hoogsale investeerimisperioodile muuhulgas kaasa Vabariigi Valitsuse poolt ühekordse ühinemistoetuse eraldamine. Lisaks aastatel 2020 ja 2021 eraldatud ühekordsed COVID-19 investeeringutoetused. 

Ka uus vald on edukalt taotlenud mitmeid investeeringutoetusi. Olgu selleks siis praegu lõpujärgus olev Aseri ja Viru-Nigula alevike ja Rannu küla tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimine või Kunda linnas Jaama tänava ehitustööd. 

Investeeringuid tuleb teha vastavalt vajadusele. See tähendab, et investeerime sinna, kuhu seda on otseselt vaja ning see investeering parandab konkreetselt avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Olgu selleks külateede parandamine või koolide õpikeskkonna arendamine. Investeeringute tegemisel tuleb vaadata kõigepealt valda kui tervikut, kuid silmas tuleb pidada ka tasakaalu ja tasakaalustatust. Võib ju põhjendada, et sinna, kus on rohkem inimesi, peab tegema ka suuremad investeeringud, kuid ka piirkonnad, kus elab vähem inimesi, vajavad elukeskkonna parendamiseks vahendeid. Vallajuhtimine ei saa süvendada ääremaastumist, vaid peab toetama elu maal, linnas, alevis – Viru-Nigula vallas. 

Avalikke teenuseid ja nende kvaliteeti ei ole Viru-Nigula vallas hinnatud ega analüüsitud. Küll aga on siit-sealt kuulda nurinat, et teenuste kättesaadavus piirkonniti on ühinemisjärgselt halvenenud. Selle kriitikaga saab nõustuda, kuna tõepoolest endistes vallakeskustest ametnike vastuvõtte peaaegu ei toimu. Sel põhjusel on „vald“ tegelikult oma inimestest kaugemale läinud. Siin saab ja tuleb asju paremaks teha, seda enam, et kõigis piirkondades on vajalikud vastuvõtukohad olemas.

Kokkuhoiu või efektiivsuse kohta on keeruline midagi otseselt väita, sest kõigil kolmel omavalitsusel oli ametis näiteks valla- või linnasekretär, kelledest peale ühinemist jätkas üks. Selliseid ametikohti oli teisigi. Samas kasvas töökoormus ja suurenesid palgad nendel ametnikel, kes jätkasid oma varasemas ametis või tulid uude omavalitsusse tööle. Kogu ametkonna kohta üldistusena öeldes võib siiski väita, et komplekteeritus on üsna hea. Selge on, et mõnes valdkonnas saaks paremini, aga laias laastus on olukord hea. 

Olen olnud alati veendumusel, et ametnik peab eelkõige olema inimlik. Ma tean, et ametniku inimlikkus ja otsuste seaduslikkus on samaaegselt võimalik ning loodan, et me vallavalitsuse teenistujad järgivad sama põhimõtet ka edaspidi. Lõppude lõpuks on ametnikud palgatud eelkõige vallakodanike soovide, probleemide ja murede lahendamiseks ning valla elukeskkonna arendamise elluviimiseks.

Ma loodan, et kõik vallavolikokku pürgijad suudavad mõelda ülevallaliselt, mitte vaid kitsalt ainult enda piirkonnapõhiselt ning nähakse valdkondade üldisi probleeme koos kohaspetsiifiliste muredega. Elu käib kogu vallas, mitte ainult suuremates keskustes ning sellega peab arvestama ka vallajuhtimisel! 

Raido Tetto, vallavalitsuse majandusvaldkonna juht

Ключ к развитию волости в балансе

Прошло первых четыре года волости Виру-Нигула и будем надеяться будет еще много долгих и успешных лет деятельности.

Каким для нас был этот период? Достигли ли мы большей мощи? Повысилось ли качество общественных услуг? Принесло ли объединение желаемые экономию и эффективность? На это вопрос сложно ответить, если не с чем сравнить. С чем мы должны сравнить данный период? Возможно, мы не можем еще ответить на эти вопросы.

Можно утверждать, что родная волость в прошедшие четыре года инвестировала больше, чем бывшие волости Азери и Виру-Нигула и город Кунда в свои последние годы. Но этому последует ряд «но». А именно многие сделанные инвестиции были уже запущены бывшими самоуправлениями и новой волости надо было лишь довести их до конца. Например, на реконструкцию Азериской школы и уличного освещения в городе Кунда были выданы пособия тогдашним самоуправлениям. Реализация данных инвестиций не была легкой, но вся честь и благодарность не должна принадлежать только нынешним волостному собранию и волостной управе. Также бурному росту инвестиций в том числе способствовало единовременное пособие на объединение со стороны Эстонской Республики. А также, выделенные в 2020 и 2021 годы выделенные единовременные пособия на инвестиции COVID-19.

Новая волость также успешно ходатайствовала о многих пособиях на инвестиции. Будь то находящее на последней стадии реконструкция уличного освещения в поселках Азери и Виру-Нигула и деревне Ранну или строительные работы на улице Яама в городе Кунда.

Инвестиции надо совершать согласно необходимости. Это означает, что инвестируем туда, где для этого есть прямая необходимость и данная инвестиция улучшит доступность и качество конкретной общественной услуги. Будь то улучшение состояния деревенских дорог или развитие учебной среды школ. При осуществлении инвестиций стоит рассматривать волость целиком, но необходимо помнить о балансе. Можно же обосновать тем, что туда, где проживает большее количество людей, и стоит совершать большие инвестиции, но и районы, где проживает мало людей, нуждаются в средствах по улучшению жизненной среды. Руководство волостью не должно усугублять запустение, а должно поддерживать жизнь в деревне, городе, поселке- в волости Виру-Нигула.

Общественные услуги и их качество в волости Виру-Нигула не были оценены или анализированы. Однако тут и там слышны слухи о том, что после объединения доступность услуг в районах ухудшилась. С данной критикой можно согласиться, так как приема у чиновников в бывших волостных центрах на данный момент нет. По этой причине «волость» на самом деле стала дальше от своих людей. Здесь есть что изменить к лучшему, тем более что в районах необходимые места для приема есть.

Об экономии и эффективности сейчас сложно что- либо утверждать, потому что во всех трех самоуправлениях были, например, волостной или городской секретарь, из которых после объединения остался один. Подобные должности были еще. В тоже время росла нагрузка и увеличивались зарплаты у тех чиновников, которые продолжили работу на своих должностях или поступили на работу в новом самоуправлении. Однако в целом можно сказать, что укомплектованность кадрами хорошая. Ясно, что в некоторых сферах могло быть лучше, но в более широком масштабе ситуация хорошая. 

Я всегда придерживался убеждения, что чиновник прежде всего должен быть человечным. Я знаю, что человечность чиновника и законность решений единовременно возможны и надеюсь, что мы слуги волостной управы будем следовать этим принципам и дальше. В конце концов чиновники нанимаются в первую очередь для реализации желаний и решения проблем и забот жителей волости, а также для реализации развития жизненной среды волости.

Я надеюсь, что все кандидаты в волостное собрание способны мыслить о волости в целом, а не узко и только в интересах своего района, а также будут замечать общие проблемы сфер вместе с проблемами местных специалистов. Жизнь идет во всей волости, а не только в больших центрах и с этим надо считаться и при руководстве волостью!

Райдо Тетто, руководитель хозяйственной сферы волости

Lisa kommentaar