Sotsiaalne heaolu ja turvalisus

  • Tagame koostöös Päästeametiga vallakodanikele kiire abi ja ohutuse.
  • Muudame kodukoha ümbruse ohutuks ja turvaliseks.
  • Tagame vallateenuste kättesaadavuse Aseri, Viru-Nigula ja Kunda teenusekeskustes.
  • Viime ellu valla sotsiaaltoetuste reformi, muudame toetused senisest vajaduspõhisemaks.
  • Muudame kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad sotsiaalteenused paindlikumaks, tagamaks väärika vananemise eelkõige oma lähedaste keskel.

Äärealade ja väiksemate piirkondade inimeste ohutust ja turvatunnet aitavad kujundada vabatahtlikud, olgu nendeks siis päästjad, abipolitseinikud või naabrivalvesse koondunud kogukonnaliikmed. Seetõttu peame oluliseks nende tegevuse stabiilset toetamist ka kohaliku omavalitsuse poolt, mis omakorda tagab nende jätkusuutliku tegevuse ning lisab võimalusi nende kaasamiseks ennetustöösse ja muudesse tegemistesse.

Kaardistame koostöös Päästeametiga meie valla territooriumil potentsiaalsed ohukohad, tähistame need nõuetekohaselt ning alustame likvideerimisega. Samas mööname, et pelgalt avalike vahendite arvelt eraomanikele kuuluvaid probleeme likvideerida ei tohiks. Lahenduseks on tõhus KOV järelevalve ning koostöö eraomanike ja vallavalitsuse vahel. Tagame tõhusa järelevalve ka muudes KOV pädevusse kuuluvates valdkondades ning seda üle terve valla, mitte pelgalt tiheasustusaladel.

Toetame kohalike koguduste tegevust, tagamaks nende poolt pakutavaid hingehoiu teenuseid. Meie sooviks on luua väärikas partnersuhe ning seeläbi veelgi tõhusam sotsiaaltöö. Reformimist vajavad ka meie sotsiaaltoetused. Kitsastes oludes tuleb muutuda oluliselt vajaduspõhisemaks. Plaanime vajalikud muudatused erinevaid huvigruppe kaasates ellu viia aastaga, senikaua jätkata toetuste maksmist piirkondade põhiselt senisel määral.

Rahvastiku vananemine on väljakutse, mis vajab paindlikke sotsiaalteenuseid. Vallavalitsuse ja erinevate koostööpartnerite poolt pakutavad koduhooldus, koduõendus ja sotsiaaltransport on märksõnad, mille abil saaksid inimesed võimalikult kaua oma lähedaste keskel viibida ning väärikalt vananeda.

Eakate vallakodanike hääl peab senisest enam ka erinevate pikaajaliste plaanide koostamisel kõlama. Üheks meie poolt toetatavaks lahenduseks on vallavolikogu eakate nõukogu kokkukutsumine. Meie aktiivsed pensionärid on seda võimalust ammu oodanud ning lahendust pole keeruline teostada.


Sotsiaalse heaolu ja turvalisuse eest seisavad: