Maaelu ja külaliikumine

  • Loome vallavolikogu juurde külavanemate kogu.
  • Kehtestame aktiivsetele mittetulundusühingutele tegevustoetuse.
  • Toetame seltsimajade ja külatubade püsikulude katmist.
  • Loome transpordivõimalused huvitegevuses osalemiseks ning keskuste vahel liikumiseks.

Üheks olulisemaks küsimuseks uues omavalitsuses on maaelu ja külaliikumise toetamine. Vastasel korral võime avastada end ühel hetkel olukorras, kus külades on vaid suvekodud ning reaalne elu on välja surnud. Sellest tulenevalt tagame kõikide kogukondade kaasamise ka olulistesse otsustusprotsessidesse. Moodustame vallavolikogu juurde volikogu komisjonidega sarnastel alustel töötava külavanemate kogu, kelle esimeseks ülesandeks on töö uue üldplaneeringu ning arengustrateegiaga.

Kehtestame vallas tegutsevatele aktiivsetele mittetulundusühingutele tegevustoetuse ning aitame külaseltside kasutuses olevaid seltsimajade ja külatubade ülalpidamisega seotud püsikulusid katta. Kooskäimise võimalused peavad olema tagatud ka maapiirkondades. Toetame meie seltse igakülgselt ka nõuga – võimalike rahastusallikate leidmisel, vajadusel ja võimalusel ka projektide omaosaluste katmisel.

Jätkame õpilasliinide toetamist senistel alustel, samuti tagame valla noortele transpordi, osalemaks huvitegevuses erinevates paikades üle terve valla ning saamaks osa olemasolevatest võimalustest (nt Kunda spordikeskus). Positiivse tagasiside ning aegade sobivusel avame tolle liini ka kõikidele teistele huvilistele.


Maaelu ja külaliikumise eest seisavad: