Haridus ja noorsootöö, kultuur ja sport

  • Tagame vallakodanikule kodulähedase lasteaiakoha, põhi- ja huvihariduse, loome transpordivõimalused huvitegevuses osalemiseks.
  • Muudame huvihariduse rahastamise tõhusamaks ning laste- ja noortekeskseks.
  • Kutsume kokku noorte volikogu ning anname neile reaalse võimaluse valla elukorralduses kaasa rääkida.
  • Anname haridus- ja kultuuritöötajatele kollektiivlepinguga täiendavad garantiid.
  • Tagame stabiilsed investeeringud valdkondlikesse rajatistesse.

Meie peamiseks eesmärgiks on valdkonna tasakaalustatud areng. Oleme seisukohal, et väikeses omavalitsuses on haridusasutused kogukonna südameks. Seetõttu lubame, et ka uues omavalitsuses on meie kodanikele tagatud kodulähedased lasteaiakohad ning kvaliteetne ja laste erivajadusi arvestav põhi- ja huviharidus. Ankrusse jäämiseks vajab noor pere selle kohta garantiid.

Toetame riigigümnaasiumite rajamise ideed, kuid eelistame jätkata Kundas gümnaasiumihariduse andmist. Siinne gümnaasiumiharidus on konkurentsivõimeline, arengutõuke annaks senisest veelgi enam just põhiainetele keskendumine.

Hoolitseme selle eest, et Aseri koolile rekonstrueerimiseks eraldatud vahendid saaksid võimalikult tõhusalt kasutatud, et koolipere tunneks väärt tulemuse üle aastaid rõõmu. Tagame stabiilsed investeeringud kõikidesse haridusasutustesse. Arvestame ka oluliselt enam erinevate hariduslike ja füüsiliste erivajadustega.

Oluliseks väljakutseks on haridus- ja kultuurivaldkonna töötajate palgakorralduse ühtlustamine. Oleme valmis alustama läbirääkimisi ning sõlmima valla haridus- ja kultuuritöötajatega kollektiivlepingu. Stabiilsuse ja töökvaliteedi tagamiseks on ka neil vaja täiendavaid garantiisid. Stabiilne keskkond tagab omakorda pädeva ja pühendunud õpetajaskonna püsimise.

Jätkame õpilasliinide toetamist senistel alustel, samuti tagame valla noortele transpordi, osalemaks huvitegevuses erinevates paikades üle terve valla ning saamaks osa olemasolevatest võimalustest (nt Kunda spordikeskus).

Loome õigusliku raamistiku, moodustamaks Viru-Nigula valla noorte volikogu ning võimaldamaks sellel vallavolikogu töös kaasa rääkida. Noorte volikogu esmaseks väljakutseks võiks olla ühtse noorsootöö kava väljatöötamine. Toetame noortetubade/noortekeskuste tegevust ning edasiarendamist.

Seame endale ülesandeks korrastada spordiväljakud Aseris, Viru-Nigulas ja Kundas. Korras jooksurajad, hooldatud palliplatsid ja kaasaegsed tegevusväljakud aitavad kodanikel aktiivselt ja väärikalt oma tervise eest hoolt kanda.

Toetame igati erinevaid projekte, mille eesmärgiks on meie piirkonna kultuuripärandi jäädvustamine ja tutvustamine. Samuti ettevõtmisi, mis aitavad kaasa uue valla identiteedi kujundamisele. Kuna 2018. aastal möödub 375 aastat Viru-Nigula kihelkonna hariduselu teadaolevast algusest, tähistame seda kui uue valla jaoks olulist teetähist.


Hariduse ja noorsootöö, kultuuri ja spordi eest seisavad: