Ettevõtlus ja turism

  • Tagame ettevõtjatele ladusa ja konkreetse asjaajamise, korraldame regulaarselt koostöökohtumisi.
  • Suhtume keskkonnaküsimustesse nõudlikud nii enda kui ka ettevõtjate suhtes.
  • Arendame välja ettevõtlusala Kunda sadama lähistel.
  • Jätkame puhke- ja rannaalade heakorrastamisega.
  • Rajame Kunda-Mahu-Aseri suunal kulgeva rannarahva matkaraja.

Oleme uhked oma ettevõtete üle – aastate jooksul on enamik neist tõestanud hoolivust oma kodukandi inimeste ja keskkonna suhtes. Taoline väärikas ja üksteist mõistev koostöö peab jätkuma ka edaspidi. Tagame selleks asjaliku, konkreetse ja ladusa asjaajamise, korraldame regulaarselt kohtumisi ning arvestame pikaajalisi plaane tehes igati ka ettevõtjatega. Samas suhtume äärmiselt tõsiselt keskkonnaküsimustesse – ettevõtlus on meie piirkonda teretulnud, kuid see ei saa toimuda elanike ja keskkonna arvelt ning iga hinnaga.

Meie piirkonna tulevik jääb alati seotuks merega. Meie piirkonna peamised arengumootorid on mereväravad ehk sadamad. Arendame koostöös Kunda Nordic Tsemendiga välja ettevõtlusala Kunda sadama lähistel ning rajame Kundasse, Mahusse ja Aserisse võimalused paatide ja teiste väiksemate aluste vette laskmiseks.

Jätkame meie rannaalade heakorrastamist ning tagame neis ka tulevikus võimaluse aktiivselt puhata ning piirkondlikke kultuuriüritusi korraldada. Rannarahva randa toomiseks rajame Kundast Aserini kulgeva matkaraja ühes peatuspaikade ja infotahvlitega.

Tagame turismihooajal vastavasisulise informatsiooni kättesaadavuse kõigis teenusekeskustes ning aitame kaasa piirkonna ühisele turustamisele.


Ettevõtluse ja turismi eest seisavad: