Valimisprogramm

Meie seisukohad ja eesmärgid

Meie eesmärgiks on Viru-Nigula valla tasakaalustatud areng, mille tagab eelkõige ühine nägemus uuest vallast ja üksteisega arvestamine selle eesmärgi poole liikumisel. Usume siiralt demokraatliku ja kaasava vallajuhtimise ainuvõimalikkusesse ning lähtume oma püüetes valimisliidu liikmete pikaajalistest kogemustest, avatud maailmavaatest ja kogukonnatunnetusest.

Olulisimaks väljakutseks eeloleval neljal aastal on omavalitsuste ühinemisega lõpule jõudmine. Kuigi läbirääkimised toimusid juba 2016. aasta teises pooles ning leping allkirjastati 30. detsembril, ootab suur töö meid veel ees. Lubame, et teeme seda tööd vastutustundega ja pühendunult. Nõnda, et meie igapäevane elukorraldus minimaalselt kannataks. Lähtume eelkõige ühinemislepingust, aga ka oma senistest kogemustest.

Ühinemine tuleb lõpule viia vastavalt senistele kokkulepetele!


Haridus ja noorsootöö, kultuur ja sport
 • Tagame vallakodanikule kodulähedase lasteaiakoha, põhi- ja huvihariduse, loome transpordivõimalused huvitegevuses osalemiseks.
 • Muudame huvihariduse rahastamise tõhusamaks ning laste- ja noortekeskseks.
 • Kutsume kokku noorte volikogu ning anname neile reaalse võimaluse valla elukorralduses kaasa rääkida.
 • Anname haridus- ja kultuuritöötajatele kollektiivlepinguga täiendavad garantiid.
 • Tagame stabiilsed investeeringud valdkondlikesse rajatistesse.

Loe lähemalt…


Sotsiaalne heaolu ja turvalisus
 • Tagame koostöös Päästeametiga vallakodanikele kiire abi ja ohutuse.
 • Muudame kodukoha ümbruse ohutuks ja turvaliseks.
 • Tagame vallateenuste kättesaadavuse Aseri, Viru-Nigula ja Kunda teenusekeskustes.
 • Viime ellu valla sotsiaaltoetuste reformi, muudame toetused senisest vajaduspõhisemaks.
 • Muudame kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad sotsiaalteenused paindlikumaks, tagamaks väärika vananemise eelkõige oma lähedaste keskel.

Loe lähemalt…


Maaelu ja külaliikumine
 • Loome vallavolikogu juurde külavanemate kogu.
 • Kehtestame aktiivsetele mittetulundusühingutele tegevustoetuse.
 • Toetame seltsimajade ja külatubade püsikulude katmist.
 • Loome transpordivõimalused huvitegevuses osalemiseks ning keskuste vahel liikumiseks.

Loe lähemalt…


Ettevõtlus ja turism
 • Tagame ettevõtjatele ladusa ja konkreetse asjaajamise, korraldame regulaarselt koostöökohtumisi.
 • Suhtume keskkonnaküsimustesse nõudlikult nii enda kui ka ettevõtjate suhtes
 • Arendame välja ettevõtlusala Kunda sadama lähistel.
 • Jätkame puhke- ja rannaalade heakorrastamisega.
 • Rajame Kunda-Mahu-Aseri suunal kulgeva rannarahva matkaraja.

Loe lähemalt…


Heakord ja vallamajandus
 • Viime lõpule Kunda linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise, jätkame tänavavalgustuse kaasajastamist ka teistes asumites.
 • Koostame teede ja tänavate korrastamise kava.
 • Korraldame jäätmeveo ühtlaselt üle terve uue valla.
 • Laiendame Kunda majanduskeskuse tegevust ning moodustame üle valla tegutseva heakorraüksuse.
 • Tagame stabiilse lumetõrje iga püsielaniku majapidamiseni.

Koostöö ja avalikud suhted
 • Tagamaks kohaliku eelarve kujundamist kodanike osalusel, võtame kasutusele kaasava eelarvemenetluse.
 • Kujundame välja regulaarsete rahvakoosolekute traditsiooni erinevates piirkondades.
 • Tagame vallakodanikele pideva ja asjakohase informatsiooni kodulehe, sotsiaalmeedia ja kakskeelse valla ajalehe abil.
 • Jätkame seniseid sõprus- ja koostöösuhteid erinevate partneritega Lääne-Virumaalt, Eestist ja välismaalt.
 • Oleme valmis konstruktiivseks ja sõbralikuks koostööks kõigi volikogus esindatud osapooltega.

Halduskorraldus
 • Kaasame aruteludesse kõik võimalikud huvigrupid ning koostame kvaliteetse ja kaasaegse üldplaneeringu ühes kompleksse paki arengudokumentidega.
 • Tagame ladusa ja sõbraliku asjaajamise kõigile vallakodanikele.
 • Lähtume uue valla juhtimisstruktuuri koostamisel eelkõige neutraalsete välisekspertide soovitustest ning oma pikaaegsetest kogemustest.
 • Korraldame volikogu istungeid külakorda erinevates paikades üle terve valla.
 • Suhtume nulltolerantsiga igasugustesse korruptsioonihõngulistesse tegevustesse.
 • Tagame Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu täitmise vähemalt järgmisel neljal aastal.