Ühel meelel kahes keeles!

Ühineva Viru-Nigula valla eripäraks on vene kodukeelega inimeste suur osakaal nii Aseri kui Kunda piirkonnas. Pidevalt kasvab nende perede arv, kus räägitakse mitut keelt. Kooliteed alustavate laste vanematel tuleb kaaluda, mis keeles nende lapsed õppima hakkavad ja kuidas nad omandavad riigikeele.

Aseri koolis on õppekeelteks nii eesti kui ka vene keel. Seega vanematel on võimalus valida, mis keeles laps koolis õppima hakkab. Paljud lapsed, kelle kodune keel on vene keel, hakkavad õppima eesti keeles ja tulevad sellega toime. Paljud venekeelsed pered pole aga täna veel valmis selleks, et nende lapsed õpiksid ainult eesti keeles. See on mõistetav, sest kõik me sooviksime, et meie lapsed kogeks väljaspool kaitsvaid koduseinu võimalikult vähe ebamugavusi ja stressi. Samuti ei ole kõigil lastel head keelevaistu ning põhiainete õppimine oma kodukeelest erinevas keeles võib tähendada seda, et lapse teadmised jäävad puudulikeks. Neile lastele on heaks võimaluseks õppida põhiliselt vene keeles ja omandada eesti keelt keeletundides ning ainetundides, mis toimuvad ühiselt eesti keeles. Aga mitte ainult. Hea võimaluse keele omandamiseks annab osalemine kooliüritustel ja huviringides. Kooli eesmärgiks on, et venekeelsest perest pärit õpilane suudaks gümnaasiumis jätkata õpinguid riigikeeles ja selle nimel pingutatakse. Kooli motoks on „Ühel meelel kahes keeles“. Minu lapse koolis on loodud olukord, kus ei õpita lihtsalt eesti ja vene keelt, vaid iga päev suheldakse kahes keeles. Keel on sild inimeste vahel ja kannab selle kasutamise ja mittekasutamise kaudu inimeste hoiakuid ning väärtusi. Tänapäeva ühiskonnas on normaalne see, et inimene oskab peale oma emakeele veel ka teisi keeli.

Jälgides nende noorte inimeste karjääri, kes meil omal ajal keelekümblusega alustasid, on selge, et kakskeelsus ja riigikeelne haridus on andnud neile eelise tööturul.

Valimisliit Ranna-Viru seisab selle eest, et meie vallas jätkuks kakskeelse õppe pakkumine koos süvendatud riigikeele õpetamisega. Meie seisame kakskeelse kogukonna eduka lõimumise eest!

Samal teemal Õpetajate Lehes – http://opleht.ee/2015/11/uhel-meelel-kahes-keeles/

Lisa kommentaar