Tundes rõõmu panustamisest ja pühendumisest

Meie, Viru-Nigula valla elanikud oleme kõik erinevad. Meil on omad elud, tahtmised, unistused ja tõekspidamised. 

Meid ühendab Viru-Nigula vald, kus me elame, kasutame kohalikke teenuseid ja oma igapäevase tegevuse käigus mõjutame ennast ümbritsevaid inimesi.  Elades Kunda linnas, Aseri alevikus, Mahu või mõnes muus külas oleme ikkagi Viru-Nigula vallaga seotud ja igaüks omal moel mõjutame ka kohalikku piirkonda. 

Mis on valla arenguks järgmisel perioodil kõige olulisem?

Palju lihtsam on vastata eht-eestlaslikule küsimusele, et mis meile ei meeldi. Ühele ei meeldi, et on vähe sporti, teisele ei meeldi, et on vähe kultuuri. Kolmas leiab, et põhiline on töökohad ja sissetulekud, järgmistel on kõige suurem probleem interneti kehv ühendus või hoopis koduni viiva tee tolmamine suvel ja pidev pori sügisel ning talvel. Sellel nimekirjal polegi lõppu…

Põllumehena sõltun loodusest ning tean, et paljud vastused leiabki sealt. Näiteks võiksime endi jaoks rohkem mõtestada järgmisi tarkuseid:

  • Loodus on pidevas muutumises
  • Kõik on omavahelises seoses
  • Loodus püüdleb tasakaaluasendi poole
  • Mitte miski ei sünni mitte millestki

Tulles tagasi teemade juurde, mis meile ei meeldi ja vajavad muutmist näeme, et üldjuhul on nende asjade paremaks muutmiseks vaja raha. Seega soovime, et meie piirkonna inimestele oleks tasuvaid töökohti, mille kaudu jõuaks täiendavat maksuraha ka valla eelarvesse. Omavalitsus otseselt ettevõtteid ei loo, kuid ettevõtlus ja töökohad peavad olema ka edaspidi valla arendamisel olulise tähelepanu all. 

Selle juures ei tohi teha otseselt loodust kahjustavaid tegevusi. Näiteks põllumees võib küll põllul traktoriga sõites mulda tallata, kuid valides õigeid mulla harimise masinaid ja külvates erinevatel aastatel erinevaid kultuure saame varasemast hoopis parema struktuuriga ja viljakama mulla kogu põllul. Nii peavad kõik ettevõtted oma tegevuse käigus tekitama vähem häiringuid ümbritsevale keskkonnale või neid mingil muul moel tasakaalustama.

Valla juhtimises pean vajalikuks praegusest suuremat demokraatiat. Mitte ainult seda osalusdemokraatia vormi, et meil kõigil on võimalik anda oma hääl järgmise volikogu moodustamiseks, vaid meie koduvalla inimeste senisest suuremat arvestamist valla otsuste tegemisel. Rohkem inimeste informeerimist, aruelusid ja loomulikult kuulamist! Abraham Lincoln on öelnud: “Demokraatia on rahva valitsus: rahva poolt ja rahva huvides!“ See peab kõige paremal moel saama meie vallas teoks!

On ütlus, et ainult idioot või loota teistmoodi tulemust tehes samu asju sama moodi edasi! Seega tuleb midagi muuta. Ja juba vanarahvas teadis, et kui tahad muuta maailma, siis tuleb alustada ise endast!

Meie valla arenguks peame kõik olema aktiivsemad ja võimaluste piires panustama meile vajalike muutuste saamiseks. Esmalt mõeldes, siis arutledes ning ikka ka käsi külge pannes. Järgnevatel aastatel peab ka vald panustama rohkem erinevate MTÜ-de toetamisse ning külade tasandil toimuvate tegevuste arendamisesse. Esmased ideed on olemas, kuid loodame neid ühiselt liikuma lükates saada käima ka külavanemate aktiivse tegevuse. Loomulikult peavad jätkuma nii spordi kui kultuuriga seotud võimalused meie kolmes suures keskuses.

Uuel perioodil saame tugineda meie rikkalikule ajaloole: Kunda kultuur, Viru-Nigula vaimsus ja Aseri asjalikkus. Ühendame need tasakaalukalt, lisame tänapäevase tarkuse ning vajalikus koguses vastutustunnet. Nii saame luua valla, kus elamine valmistab rõõmu ka meile järgnevatele põlvkondadele!

Наслаждение от приверженности и посвященности 

Мы, жители волости Виру- Нигула, все очень разные. У нас свои жизнь, желания, мечты и убеждения.

Нас объединяет волость Виру-Нигула, в которой мы живем, пользуемся местными услугами и в результате своей повседневной жизнедеятельности влияем на окружающих людей. Проживая в городе Кунда, поселке Азери, Маху или в иной другой деревне мы тем не менее связаны с волостью Виру-Нигула и каждый по-своему влияет на местный район.

Что в будущем периоде самое важное в развитии волости? 

Проще всего ответить на типично эстонский вопрос «Что нам не нравится?». Одному не нравится, что мало спорта, второму не нравится, что мало культуры. Третий считает, что самым важным являются рабочие места м доходы, для других самая большая проблема плохое Интернет- сообщение или вовсе летом пыльная дорога домой и постоянная грязь осенью и зимой. У этого списка нет конца …

Как земледелец, я завишу от природы и знаю, что многие возможности кроются там. Например, мы могли бы осознать для себя следующие знания:

  • Природа постоянно меняется.
  • Все взаимосвязано.
  • Природа стремится к балансу.
  • Ничто не рождается из ничего.

Возвращаясь к теме о том, что нам не нравится и нуждается в изменениях видим, что в основном для изменения данных вопросов в лучшую сторону необходимы деньги. В связи с этим мы хотим, чтобы у наших жителей были бы хорошо оплачиваемые рабочие места, откуда бы поступало больше налогов и в бюджет волости. Самоуправление само не создает рабочие места, но предпринимательство и рабочие места должны быть и в будущем под пристальным вниманием в сфере развития волости.

При этом нельзя заниматься деятельностью, которая наносит прямой вред природе. Например, земледелец, обрабатывая поле трактором может вытоптать почву, но выбирая правильные машины для обработки почвы и выращивая каждый год разные культуры мы получим более структурированную и плодородную почву на всем поле. Так и все предприятия должны в ходе своей деятельности наносить меньший вред окружающей среде или не балансируя его каким-либо иным способом. 

Считаю необходимостью большую демократию в руководстве волости. Не эту форму частичной демократии, когда у нас у всех есть возможность отдать свой голос за формирование следующего волостного собрания, а большее внимание к нашим жителям при выносе решений, которые касаются волости. Большая информированность людей, обсуждения и, естественно, учитывание мнения людей! Авраам Линкольн сказал: «Демократия – это правительство народа, избранное народом и для народа!». Это должно быть как можно более лучше реализовано в нашей волости.

Есть выражение, что только идиот может надеяться на иной результат, совершая одни и те же вещи! С этим надо что-то делать. И уже старшее поколение знало, что, если хочешь изменить мир, надо начинать с самого себя!

Для развития нашей волости мы все должны быть активными и по возможностям вносить свой вклад в реализацию необходимых изменений. Сначала думая, затем обсуждаем и все время держась за руки. В последующие годы должна и волость внести свой вклад в поддержку различных MTÜ и развитие происходящей деятельности на уровне деревень. Первые идеи уже есть, но мы надеемся, что при их продвижении начнется и активная деятельность деревенских старейшин. Естественно, должны быть сохранены как спортивные, так и культурные возможности во всех трех крупных центрах. 

В новом периоде мы сможем опираться на нашу богатую историю: культура Кунда, духовность Виру- Нигула и деловитость Азери. Объединим их сбалансированно, добавим современную мудрость, а также необходимость в коллективной ответственности. Так мы сможем создать волость, в которой жизнь будет приносить радость и нашим последующим поколениям!

Олав Креэн, земледелец, член волостного собрания Виру-Нигула

Lisa kommentaar